Servitect, ontwikkelaar en opzichter van de ISM-methode, gevestigd aan Zernikepark 4, 9747 AN te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Servitect 
Fokkerstraat 16
3833 LD Leusden

+31 88 2034000
info@servitect.com
www.servitect.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Servitect verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat deze gegevens aan ons worden verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens, indien in bezit, die wij verwerken:

(Afgewezen) sollicitanten

 • Naam, adres, woonplaats , geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres
 • Curriculum vitae (cv)
 • Referenties en getuigschriften

Medewerkers, ex-medewerkers en zelfstandigen/medewerkers in loondienst ingezet via Servitect

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
 • Curriculum vitae (cv), waaronder ook pasfoto’s
 • Referenties en getuigschriften
 • Gegevens die noodzakelijk zijn voor personeels-, salaris- en verzuimadministratie
 • Gegevens ten aanzien van mobiliteit (leaseauto of alternatief vervoer)
 • Gegevens met betrekking tot functioneren medewerker
 • Gegevens over de functie dan wel de beëindiging daarvan
 • Andere gegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is voor de genoemde doelen of wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een wettelijk voorschrift

(Potentiële) zakelijke relaties

 • Bedrijfsnaam en adres Naam, e-mailadres en/of telefoonnummer van de contactpersoon
 • Functietitel Contactmomenten en notities
 • Opleidings- en trainingsgegevens
 • Bedrijfsnaam en adres
 • Naam, e-mailadres en/of telefoonnummer van de contactpersoon
 • Functietitel

Websitebezoekers

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Dit tenzij ze toestemming hebben van ouder(s) of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@servitect.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Servitect verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van een betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of direct mailing.
 • Contact opnemen via de e-mail of telefoon, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Informatie te verlenen over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Goederen en diensten af te leveren.
 • Voor opleidingen, trainingen en bijbehorende certificaten.
 • Servitect analyseert het gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Servitect neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Servitect) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Servitect bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Afgewezen) sollicitanten

 • Maximaal 4 weken na afwijzing sollicitatie (zonder toestemming).
 • Maximaal 1 jaar na afwijzing sollicitatie (met toestemming).
 • Huidige medewerkers, ex-medewerkers en zelfstandigen (ingezet via Servitect)
 • Hoofdregel: het personeelsdossier inclusief sollicitatiedossier maximaal 2 jaar na einde van dienstverband.
 • Uitzondering 1: loonbelastingverklaringen, kopie identificatiebewijs van medewerkers en kopie identificatiebewijs ingeleend personeel met tewerkstellingsvergunning worden maximaal 5 jaar bewaard.
 • Uitzondering 2: alle documenten die van belang zijn om te voldoen aan de fiscale bewaarplicht worden maximaal 7 jaar bewaard.

(Potentiële) zakelijke relaties

 • De persoonsgegevens verwerkt voor relatiedoeleinden zullen worden bewaard zolang de relatie duurt en/of de wet dit vereist.
 • De persoonsgegevens die worden verwerkt voor de uitvoering van werkzaamheden (projecten en/of beheer) bij opdrachtgevers zullen worden bewaard conform de afspraken met de opdrachtgever.

Opleidings- en trainingsgegevens

 • Gegevens die wij nodig hebben om de opleiding uit te voeren en welke benodigd zijn voor wettelijke verplichtingen, worden bewaard zolang dit noodzakelijk is.
 • Openbare gegevens worden enkel met expliciete toestemming bewaard.

Websitebezoekers

 • IP-adressen zijn geanonimiseerd en dus niet herleidbaar.
 • Na 26 maanden worden de gegevens van Google Analytics verwijderd. Ingevulde online formulieren worden 2 jaar bewaard.

Gegevens ten behoeve van (digitale) post

 • Gegevens om een mailing te versturen worden bewaard zolang wij geen afmelding hebben ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Servitect verstrekt uitsluitend informatie aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer er sprake is van het delen van persoonsgegevens, hebben wij met de verwerker een overeenkomst volgens de regels van de AVG afgesloten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Servitect gebruikt functionele en analytische cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Technische cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen opgeslagen worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag bijhouden. Bij het eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en hebben we toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast is het mogelijk alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat…

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Iedereen heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast is er het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Servitect, en is er het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij verzamelen aan u of een aangegeven organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@servitect.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Tip: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/hoe-maak-ik-een-veilig-kopi…. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek . Servitect wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso…

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Servitect neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Neem contact met ons op via info@servitect.com als er een vermoeden is dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik.

Wijziging van dit Privacy- en cookiebeleid

Servitect behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy- en cookiebeleid zonder hierover te communiceren.